DEWAN MUDZAKARAH

  1. Fathul Adhim (Anggota merangkap Ketua)
  2. Akib Junaid (Anggota)
  3. Suharsono (Anggota)
  4. Hairil Bais (Anggota)
  5. Abdul Muhaimin (Anggota)
  6. Abdul Kholik (Anggota)