KETUA
Dr H Abdul Mannan, MM

ANGGOTA
HA Hasan Ibrahim, MA
Drs Abdul Rahman
Drs Hamim Thohari, M.Si
Ir Abdul Aziz Qahar Muzakkar, M.Si