Dewan Mudzakarah

drg. Fathul Adhim, M.KM (Ketua merangkap Anggota)
Akib Junaid Kahar (Anggota)
Suharsono (Anggota)
Ir. Hairil Bais (Anggota)
Abdul Muhaimin, S.Si (Anggota)
Abdul Kholik, Lc (Anggota)